Clubhuisreglement

Huishoudelijk reglement voor het gebruik en beheer van het clubhuis SKV

Het bestuur van SKV heeft voor een goed gebruik en beheer van het clubhuis het hierna volgende reglement opgesteld.

De uitvoering van dit reglement is de verantwoordelijkheid van de clubhuiscommissie. De clubhuiscommissie legt verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de gedelegeerde taken van de commissie. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist uiteindelijk het bestuur.

Onderstaand reglement is een aanvulling op de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en mogen hiermee niet in tegenspraak zijn. 

 1. Het clubhuis, en de overige ruimten zijn, voor verenigingsactiviteiten, door alle leden te gebruiken. Echter, het bestuur in eerste instantie en vervolgens de diverse bestuurscommissies, gaan voor bij reservering van de commissie- en/of bestuurskamer. Zij maken een jaarplan van overlegdata en geven dit door aan de clubhuiscommissie.
 2. Reserveringen worden genoteerd in de (digitale)agenda onder vermelding van omschrijving van de activiteit en het aantal deelnemers. 
 3. De clubhuiscommissie komt de eerste maandag van de maand bijeen om lopende zaken te bespreken. Ieder lid die iets met de clubhuiscommissie wil bespreken of afspraken wil maken omtrent een activiteit kan hiervoor aan afspraak maken. Dit kan onder andere via mailadres info@vanroekeladvies.nl. Agenda en het verslag van de bespreking worden toegestuurd aan de secretaris van het bestuur. Voor de maandelijkse bespreking van de commissie wordt ook het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor clubhuiszaken uitgenodigd. 
 4. Activiteiten, feesten en grote vergaderingen dienen minimaal vier weken van tevoren met de clubhuis commissie te worden afgesproken. De clubhuiscommissie is zodoende in staat voldoende personeel in te roosteren en de inkoop goed te regelen. 
 5. Het gebruik van zelf mee gebrachte drank en snacks is, zowel binnen als buiten de reguliere openingstijden van het clubhuis, niet toegestaan. Tenzij de clubhuiscommissie hier – al dan niet na overleg met bestuur- uitdrukkelijk toestemming voor verleent. 
 6. Bij verlotingen en activiteiten waar prijzen zijn te verdienen wordt vooraf met de clubhuiscommissie overlegd of er drankprijzen beschikbaar mogen worden gesteld. 
 7. Bij het aanbieden van drank of snacks bij bijzondere gebeurtenissen wordt van tevoren met de clubhuiscommissie afgesproken wat daar de prijs van is. Besturen en commissies kunnen hun consumpties en snacks via doorberekeningsformulieren laten doorberekenen. Het bestuur bepaalt welke commissies hier van gebruik kunnen maken. 
 8. Anderen dan dienstdoende barmedewerkers mogen zich alleen met toestemming van de aanwezige ploegleider of diens vervanger achter de bar begeven. Als personen toestemming hebben de muziek te verzorgen dan bepaalt de ploegleider het volume van de muziek. 
 9. Materialen die bij het clubhuis behoren, dienen binnen te blijven. Glaswerk mag niet mee naar buiten genomen worden.
 10. Langs de velden mag er geen alcoholische drank worden gedronken of meegenomen, wel non-alcoholische dranken in kartonnen of kunststof bekers. Op het afgebakende terras mogen alcoholische dranken worden genuttigd, maar alleen uit kunststof ‘glazen’. 
 11. In het clubhuis en aanverwante ruimten geldt een rookverbod. 
 12. Er wordt geen alcohol geschonken voor 12:00 uur. 
 13. Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan personen jonger dan 18 jaar. Indien de barmedewerker twijfelt over de leeftijd dient men zich te legitimeren. Het kopen van alcoholhoudende drank teneinde deze over te dragen aan personen jonger dan 18 jaar is niet toegestaan De commissie houdt zich aan de wet- en regelgeving (NIX18). 
 14. Aanwijzingen van de barcommissie of barmedewerkers dienen te worden opgevolgd. Personen die agressief of normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende ploegleider of barmedewerker de toegang tot het clubhuis ontzegd. De betreffende ploegleider en of barmedewerker legt daarover - achteraf - verantwoording af aan het bestuur. Bij acute gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de dan aanwezige ploegleider of de clubhuiscommissie en ze legt daarover achteraf verantwoording af aan het bestuur. 

Voorwaarden gebruik clubhuis buiten reguliere openingstijden.

Het clubhuis van SKV staat ter beschikking aan alle leden van SKV voor gebruik in verband met activiteiten die in directe relatie staan tot SKV. Het gebruik van de ruimte is gebonden aan een aantal regels waaraan een ieder die gebruik maakt van de ruimte zich verplicht dient te houden. Gebruik maken van de ruimte impliceert dat de betrokkenen hiervan op de hoogte zijn en hiermee akkoord gaan.
 1. Het moet gaan om een club-gerelateerde activiteit. 
 2. Tenminste één SKV-lid dient aanwezig te zijn en de verantwoording op zich te nemen. 
 3. De dranken worden van het clubhuis afgenomen. Voor jeugdleden gelden aangepaste tarieven. 
 4. Als snacks niet door het clubhuis worden verzorgd, dient er vooraf overleg te zijn welke cateraar dit zal verzorgen. 
 5. Reserveringen van het clubhuis en of het terras zijn altijd onder voorbehoud van eventuele wedstrijden en of trainingen die normaal gehouden worden of worden ingelast. Het is mogelijk dat gelijktijdig meerdere teams gebruik van het clubhuis en/of terras. Dit in overleg met de clubhuiscommissie. 
 6. Afspraken dienen tenminste 4 weken van te voren met de clubhuiscommissie te worden gemaakt. Bij speciale gelegenheden (bv kampioenschap) dient er vooraf met de clubhuiscommissie afgesproken te worden hoe hier invulling aan wordt gegeven. 
 7. Na afloop dienen de gebruikte ruimten opgeruimd en de bar, de keuken en de afwas schoon te worden achtergelaten. 
 8. Afval van BBQ en andere etensresten dienen na afloop direct in de afvalcontainer te worden gedeponeerd. 

Het bestuur van SKV Wageningen, 1 September 2014
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!