Cookie beleid SKV Wageningen

De website van SKV Wageningen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Handelingsprotocol racisme en discriminatie

Handelingsprotocol Racisme en Discriminatie SKV
(aangenomen tijdens de ALV van 13 december 2021)

Aanleiding voor dit handelingsprotocol
SKV wil alle leden, ieder op zijn, haar of hun eigen niveau, zo goed mogelijk laten voetballen. Uitdaging, enthousiasme, ontspanning en plezier zijn het belangrijkst. Wij streven ernaar, dat iedereen met plezier blijft voetballen en steeds beter kan worden in het spel. Door het ontwikkelen en bevorderen van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we ervoor zorgen, dat SKV een vereniging is waar we samen trots op zijn. Als voetbalvereniging beleid voeren tegen racisme en tegen discriminatie hoort daar uitdrukkelijk bij.

De KNVB voert een expliciet antiracisme en antidiscriminatiebeleid. SKV volgt dit beleid door in haar algemene gedragsregels t.a.v. racisme en discriminatie het volgende te stellen:

● We staan binnen onze vereniging open voor iedereen, ongeacht religie, herkomst, huidskleur of seksuele voorkeur. Iedereen mag meedoen.
● Iedereen bij SKV, leden en bezoekers, onthoudt zich van discriminerende, racistische of anderszins kwetsende opmerkingen en maakt geen verbale of non-verbale beledigingen naar anderen ongeacht religie, herkomst, huidskleur of seksuele voorkeur.

Met dit Handelingsprotocol Racisme en Discriminatie SKV leggen we als bestuur van de vereniging onze uitgangspunten t.a.v. racisme en discriminatie nog eens uitdrukkelijk vast. Dat doen we op basis van een aanpak op drie punten: voorkomen, signaleren en sanctioneren.

We willen op deze manier aan iedereen die op de een of andere manier bij de activiteiten van SKV betrokkenen is, zowel leden van de vereniging als bezoekers van ons sportcomplex, duidelijk maken hoe wij handelen en welke maatregelen we treffen om racisme en discriminatie allereerst te voorkomen, maar ook hoe we sanctioneren mochten we onverhoopt toch te maken krijgen met uitingen daarvan binnen onze vereniging dan wel op ons sportcomplex.

Dit handelingsprotocol wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering van SKV.

Verklaring omtrent racisme en discriminatie van het bestuur van SKV
Het bestuur van SKV neemt met dit protocol nadrukkelijk afstand van racisme en van alle vormen van discriminatie binnen de vereniging, op haar sportcomplex en op social media. Geen enkele vorm van racisme en discriminatie wordt door het bestuur van de vereniging getolereerd. Het is aan allen – leden en bezoekers – dan ook nadrukkelijk verboden zich op ons sportcomplex dan wel tijdens activiteiten georganiseerd door SKV of op social media (zeker als uitingen op social media duidelijk in verband kunnen worden gebracht met onze vereniging) zich te gedragen op een wijze die anderen in deze als provocerend, discriminerend, bedreigend of beledigend kunnen ervaren. Deze verklaring wordt zowel online als offline actief uitgedragen tijdens activiteiten van de vereniging.

Definitie
Wij volgen als uitgangspunt de definities van racisme en discriminatie zoals vastgesteld door de KNVB.
Onder racisme verstaan we het uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene ras jegens het ander, voortkomend uit een gevoel van meerwaarde.
Onder discriminatie verstaan we het ongeoorloofd onderscheid maken en personen bewust anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op grond van kenmerken als bijvoorbeeld religie, herkomst, huidskleur of seksuele voorkeur.

Als er sprake is van discriminatie of racisme dan wordt het KNVB protocol “Protocol discriminatie
en o/ bedreiging” gevolgd:

Maatregelen om racisme en discriminatie binnen SKV te voorkomen
Veruit de meeste mensen in onze samenleving zijn er niet op uit om anderen doelbewust te kwetsen. Daarom kunnen voorlichting, dialoog en bewustwording dergelijk gedrag positief veranderen. Als vereniging zetten we dan ook actief in op preventiemaatregelen om racisme en discriminatie te voorkomen. Dat doen wij bijvoorbeeld aan de hand van de volgende maatregelen:

● Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de omroepinstallatie (zoals bijvoorbeeld gebruikelijk is bij aanvang van de wedstrijd van het eerste elftal of toernooien) laten wij aan alle aanwezigen op het sportcomplex via de omroepinstallatie onze uitgangspunten t.a.v. racisme en discriminatie weten
● Bij de ingang wordt via een informatiebord expliciet gewezen op de gedragsregels die SKV hanteert voor alle op het sportcomplex aanwezigen.
● Bij de hoofdvelden A en B wordt duidelijk zichtbaar een doek met de tekst “SKV zegt nee tegen racisme en discriminatie” aangebracht. Binnen de kantine wordt via posters dezelfde tekst verspreid.
● SKV maakt aan de andere verenigingen in hun competitie kenbaar welk beleid zij voert en welke maatregelen zij neemt met betrekking tot het tegengaan van racisme en discriminatie, om zo tot optimale afstemming en samenwerking te komen.
● In ons aannamebeleid van zowel betaalde kaderleden als vrijwilligers hanteert SKV geen enkel onderscheid met betrekking tot religie, herkomst, huidskleur of seksuele voorkeur. Iedereen wordt gelijkwaardig behandeld.
● Op daartoe geschikte momenten geven we als bestuur positief gedrag inzake het voorkomen van racisme en discriminatie expliciet een podium binnen de vereniging.

Maatregelen om racisme en discriminatie binnen SKV te signaleren
Het is soms moeilijk om racisme en discriminatie vast te stellen of om te bewijzen wie zich hieraan schuldig heeft gemaakt. Meldingen en het opvangen van signalen zijn nodig om op te kunnen treden tegen diegenen die onze norm overschrijden. Om het signaleren van racisme en
discriminatie binnen SKV te verbeteren, nemen we de volgende maatregelen:

● Via bijvoorbeeld de algemene ledenvergadering, teamavonden, informatieborden, posters en de website wijzen we leden en bezoekers erop, dat men voor een melding van racisme of discriminatie bij zowel leden van het bestuur van SKV als bij de twee vertrouwenscontactpersonen van de vereniging terecht kan.
● Zowel de leden van het bestuur als de beide vertrouwenscontactpersonen hebben de (gratis) e-learning discriminatie van het Centrum Veilige Sport gevolgd. Het bestuur spoort alle andere kaderleden van de vereniging, met name trainers en coaches, aan hetzelfde te doen.
● De vertrouwenscontactpersonen blijven via intervisie met andere vertrouwenscontactpersonen binnen hun netwerken in Wageningen en in de regio op de hoogte van wat er zich afspeelt op het vlak van racisme en discriminatie en delen relevante ontwikkelingen actief met het bestuur van de vereniging.

Maatregelen om racisme en discriminatie binnen SKV te sanctioneren
Mocht er onverhoopt racistisch gedrag of discriminatie worden waargenomen of gemeld, dan worden zij die zich schuldig hebben gemaakt aan dit gedrag aangepakt. Dat gebeurt op alle juridisch mogelijke manieren, waarbij we nadrukkelijk inzetten op maatregelen die leiden tot positieve gedragsverandering en meer bewustwording. Als het gezien de ernst van het incident onontkoombaar is, treffen wij als bestuur echter ook disciplinaire maatregelen. De mogelijkheid tot sancties zijn vastgelegd in onze statuten. Discriminatie is een handeling of gedraging die het belang
van de vereniging en of de bond en ernstige mate schaadt en zal conform artikel 6 van de verenigingsstatuten leiden tot schorsing en in het uiterste geval, als de ALV ermee instemt, royement. Dit staat los van de sancties die de KNVB en de wetgever zouden kunnen opleggen.

Het bestuur gaat bij maatregelen die tot sanctioneren kunnen leiden zeer zorgvuldig te werk. Dat
doen wij op basis van het volgende stappenplan:

1. We nemen de melding serieus. We gaan altijd in gesprek met de melder en eventueel zijn, haar of hun ouder of verzorger en proberen zo vast te stellen wat er precies gebeurd is, wat de impact van het incident is geweest op de melder en of dit bijvoorbeeld al dan niet de eerste keer was dat een dergelijke incident plaatsvond.
2. We zorgen ervoor dat de melding zo snel als mogelijk wordt opgepakt. Daarvoor creëren we een veilige omgeving.
3. We formaliseren de melding. We leggen de melding vast en we stellen de beschuldigde(n) en het bestuur van de betreffende vereniging in kennis.
4. We stellen als bestuur te allen tijde zowel de KNVB als het Centrum Veilige Sport in kennis van de melding. Eventueel doen we dat geanonimiseerd.
5. We gaan met alle betrokkenen het gesprek aan in een rustige omgeving. We bereiden dat gesprek goed voor en we leggen het gesprek schriftelijk vast. We zorgen ervoor dat iedereen zich tijdens het gesprek kan inleven in de situatie van de ander. Indien nodig voeren we de gesprekken eerst apart van elkaar en met inzet van een mediator.
6. Als we niet samen tot een oplossing kunnen komen, verwijzen we te allen tijde door naar één van de volgende instanties: de KNVB, het Centrum Veilige Sport, de Anti Discriminatie Voorziening (ADV), het Meldpunt Internet Discriminatie, het Instituut Sportrechtspraak (ISR) of de Politie.
7. We koppelen als bestuur ten allen tijde terug aan de KNVB en het Centrum Veilige Sport hoe de melding is afgehandeld.
8. We toetsen dit protocol jaarlijks aan de richtlijnen van de KNVB en volgen de richtlijn “Protocol discriminatie en o/ bedreiging” en centrum veilige sport.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!